+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Press releases
03/20/2020

Jungheinrich dosahuje výborné výsledky v ťažkých podmienkach

Jungheinrich dosahuje výborné výsledky v ťažkých podmienkach na trhu v roku 2019 – ochrana zdravia zamestnancov a zabezpečenie schopnosti dodávania tovaru sú priority pre rok 2020

  • Tržby vo výške 4,07 miliardy eur
  • Prijaté objednávky v hodnote 3,92 miliárd eur
  • EBIT v hodnote 263 miliónov eur bol dosiahnutý napriek jednorazovému negatívnemu vplyvu na zisky
  • Zvýšenie toku peňazí z prevádzkovej činnosti na 345 miliónov eur
  • Pomer prevádzkového kapitálu sa znížil na 20,8%
  • Pretrvávajúci vysoký dopyt po lítium-iónovej technológii

  • Rok 2020 bude ovplyvnený dopadom pandémie koronavírusu

Hamburg, Nemecko

Ku koncu účtovného roka 2019 dosiahla spoločnosť Jungheinrich príjmy vo výške viac ako 4 miliardy eur. Spoločnosť tak dosiahla svoj strategický cieľ rastu pre rok 2020 o rok skôr, ako očakávala. Prijali sme objednávky v celkovej sume 3,92 miliárd eur. EBIT dosiahol sumu 263 miliónov eur. Rentabilita tržieb predstavovala 6,4%. Dopyt po elektrických vozíkoch zostal vysoký. S viac ako 97% podielom všetkých predaných vozíkov zaznamenala spoločnosť Jungheinrich za minulý rok najvyšší podiel predaja elektrických vozíkov v tomto sektore. Dopyt na trhu s manipulačnou technikou vybavenou lítium-iónovou technológiou bol neobyčajne vysoký. Počas účtovného roka 2019 spoločnosť predala viac ako 20 000 lítiovo-iónových batérií predajom nových vozíkov ako aj dodatočným vybavením stávajúcej techniky. Jungheinrich so svojím partnerom Triathlon Holding GmbH založila JT Energy Systems GmbH a spustila výstavbu najväčšieho európskeho centra vývoja, výroby a repasácie pre lítium-iónové batérie v nemeckom Freibergu.

Jungheinrich predpokladá, že pandémia koronavírusu bude mať v roku 2020 zásadný vplyv na globálnu ekonomiku. Rozsah dôsledkov pandémie zatiaľ nemožno presne určiť. V súčasnosti je našou najvyššou prioritou ochrániť zamestnancov a zabezpečiť schopnosť dodávať tovar. Spoločnosť Jungheinrich na tento účel založila krízový tím pod vedením správnej rady, ktorý denne prijíma rozhodnutia na základe aktuálneho hodnotenia situácie. Na ochranu pracovnej sily sa zaviedli aj viaceré preventívne opatrenia. Výroba vo všetkých závodoch pokračuje a po celom svete sme rozmiestnili technikov poskytujúcich služby po predaji. Doteraz sme dokázali zabrániť negatívnemu vplyvu situácie na dodávateľský reťazec a výrobné procesy spoločnosti. V súčasnosti je priebeh dodávok stabilný.

Dr. Lars Brzoska, predseda predstavenstva spoločnosti Jungheinrich AG:

„Vzhľadom na ekonomické turbulencie počas účtovného roka 2019 ma veľmi teší, že sa nám spolu s tímom Jungheinrich podarilo dosiahnuť 4-miliardový obratový cieľ pre rok 2020 skôr, ako sme plánovali. Napriek zložitým podmienkam a jednorazovému negatívnemu vplyvu na príjmy sa nám podarilo dosiahnuť úctyhodný zisk vo výške 263 miliónov eur. Počet prijatých objednávok a objem produkcie poklesol v následku zložitých ekonomických podmienok.  

Čelíme veľkej profesionálnej aj súkromnej výzve. Chcel by som vyjadriť svoje osobné poďakovanie aj všetkým zamestnancom, ktorí sa plne venujú svojej práci a aj v súčasnej situácii na seba každodenne preberajú zodpovednosť.  Situáciu berieme všetci veľmi vážne a potrebné opatrenia sme zaviedli už v začiatkoch. Verím, že Jungheinrich sa súčasnej situácii plne prispôsobí.  Aj naďalej sa budeme spoliehať na náš integrovaný obchodný model a pokračovať v investovaní do dôležitých budúcich technológií.

Našu predpoveď pre rok 2020 sme uverejnili v decembri. Očakávame objednávky v rozmedzí od 3,5 do 3,8 miliardy eur a výnosy medzi 3,6 až 3,8 miliardy eur. EBIT by mal dosiahnuť 150 až 200 miliónov eur a zodpovedajúcu návratnosť predaja EBIT očakávame na úrovni 4,0 až 5,5 percent. Do týchto hodnôt neboli započítané možné vplyvy pandémie nového koronavírusu.“ 

 

2019

2018

%

Prijaté objednávky

(jednotky)

121,900

131,000

-6.9

Prijaté objednávky 

(milióny €)

3,922

3,971

-1.2

Produkcia 

(jednotky)

112,900

121,000

-6.7

Príjem 

(milióny €))

4,073

3,796

7.3

EBIT 

(milióny €)

263

275

-4.4

EBIT návratnosť predaja  

(%)

6.4

7.2

-

EBT 

(milióny €)

242

249

-2.8

EBT ROS

(%)

5.9

6.6

-

Zisk alebo strata

(milióny €)

177

176

0.6

Kapitálové výdavky 1)

(milióny €)

157

106

48.1

Výdavky na výskum a vývoj

(milióny €)

86

84

2.4

Počet zamestnancov 

(FTE2), 31/12)

18,381

17,877

2.8


  1. Majetok, zariadenia, závody a nehmotný majetok bez kapitalizovaných výdavkov na vývoj
  2. FTE = počet zamestnancov                  

Trh

V roku 2019 vykázal trh s manipulačnými zariadeniami v porovnaní s minulým rokom prvý pokles od roku 2012 – mínus 2 percentá. Predstavuje to 31 tisíc vysokozdvižných vozíkov.  Dôvodom bol pokles objednávok na európskom a severoamerickom trhu, ktorý rast v Číne nedokázal plne vykompenzovať. V Európe ostal dopyt vo všetkých troch produktových segmentoch (skladové vybavenie, vozíky s pohonom na batérie a vozíky so spaľovacím motorom) pod hodnotami z minulého roka. Najväčší pokles zaznamenal segment skladového vybavenia. Polovicu 8‑percentného poklesu v Severnej Amerike spôsobil nižší dopyt po vozíkoch so spaľovacím motorom.

Nové a stále objednávky

S počtom 122 tisíc jednotiek ostali objednávky v segmente nových vozíkov (vrátane objednávok na nové vozíky a vozíky na krátkodobý prenájom) 7% pod úrovňou minulého roka (131 tisíc jednotiek).  Dôvodom bol prudký pokles dopytu v Európe a zníženie objednávok na náš vozový park poskytujúci krátkodobý prenájom. Z hľadiska ceny ostali objednávky v segmentoch nových vozíkov, krátkodobého prenájmu a použitého zariadenia a služieb po predaji na hodnote 3 992 miliónov eur, čo je približne na úrovni minulého roka (3 971 miliónov eur). K 31. decembru 2019 dosiahli stále objednávky v segmente nových vozíkov 787 miliónov eur (minulý rok: 907 miliónov eur). Tieto objednávky predstavujú objem výroby za takmer štyri mesiace.

Produkcia

Objem výroby s oneskorením kopíruje vývoj prichádzajúcich objednávok. Vzhľadom na pokles objednávok od polovice roka 2019 vrátane poklesu krátkodobého prenájmu vozíkov klesol počet výrobných jednotiek za vykazované obdobie na 113 tisíc čo je 7% pokles oproti veľmi priaznivému výsledku v minulom roku (121 tisíc jednotiek). Najväčší výrobný segment je skladové vybavenie s 80% podielom na celkovej produkcii. Takmer všetky vyrobené vozíky (97%) majú pohon na batériu.

Príjem

Príjmy skupiny prekonali minuloročné hodnoty (3 796 miliónov eur) o 7%, čiže 277 miliónov eur. S výškou 4 073 miliónov eur prekonali plánované príjmy 4 miliardy eur stanovené na rok 2020. Rovnako ako v predchádzajúcom roku, príjmy z Európy predstavovali 87% z celku. Rast príjmov spôsobil najmä rast Nemecka, Rakúska, Talianska a, napriek neistote kvôli Brexitu, Veľkej Británie. Zahraničné príjmy sa zvýšili o 7% na 3 107 miliónov eur (predchádzajúci rok: 2 896 miliónov eur); zahraničný pomer v roku 2018 prestavoval 76%.

Zárobok

EBIT sa znížil o 12 miliónov (4%) na 263 miliónov eur (predchádzajúci rok: 275 miliónov eur). S hodnotou 6,4% bola EBIT ROS nižšia ako v minulom roku (7,2%). EBT sa znížil oproti predchádzajúcemu roku (249 miliónov eur) o 3% na 242 miliónov eur. EBT predstavoval 5,9% (predchádzajúci rok: 6,6%). Zisk alebo strata ostala stabilná na úrovni 177 miliónov eur (minulý rok: 176 miliónov eur) a zisk za prioritnú akciu (na základe ziskov pripadajúci akcionárom spoločnosti Jungheinrich AG) zodpovedajúco tomu dosiahol 1,75 eur (minulý rok: 1,73 eur).

Výskum a vývoj

Náklady na výskum a vývoj pozostávajú predovšetkým z interných služieb. Ich výška bola na úrovni 86 miliónov eur vrátane externých služieb, čo je na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku (84 miliónov eur). Predstavuje to 5,4% (minulý rok: 5,6%) relevantnej časti príjmov z nových vozíkov. 

Zamestnanci

V sledovanom roku spoločnosť Jungheinrich opäť zvýšila svoje personálne kapacity, pričom sa zameriavala najmä na služby po predaji. K decembru 2019 mala skupina 18 381 (minulý rok: 17 877) zamestnancov (ekvivalent plného úväzku). V záujme pružnejšej reakcie na fluktuáciu pracovného vyťaženia sú vo výrobných závodoch okrem zamestnancov na plný úväzok zamestnávaní aj dočasní pracovníci. Vzhľadom na zníženie výroby jednotiek za sledovaný rok pôsobilo k 31. decembru 2019 v spoločnosti iba 335 (minulý rok: 711) dočasných pracovníkov.

Predpoveď

Príjmy skupiny pre rok 2020 sa očakávajú na úrovni 3,6 až 3,8 miliardy eur (2019:  4,07 miliardy eur). Hodnotu prijatých objednávok očakávame na 3,5 až 3,8 miliardy eur (2019: 3,92 miliardy eur). EBIT by mal v súčasnom účtovnom roku dosiahnuť hodnotu medzi 150 až 200 miliónmi eur (2019: 263 miliónov eur) Očakávame EBIT rentabilitu tržieb medzi 4,0% a 5,5% (2019:  6,4 %). Vzhľadom na vývoj cien materiálov očakávame mierny pokles nákladov. EBT v súčasnom účtovnom roku očakávame na úrovni 125 až 175 miliónov eur (2019: 242 miliónov eur). Očakávame EBT rentabilitu tržieb medzi 3,5% a 5% (2019: 5,9 %). To týchto hodnôt neboli započítané možné vplyvy pandémie nového koronavírusu.

O spoločnosti

Spoločnosť Jungheinrich bola založená v roku 1953 a patrí medzi popredných svetových poskytovateľov služieb v sektore intralogistiky. Vďaka komplexnému portfóliu manipulačných zariadení, automatických systémov a služieb je spoločnosť schopná z jedného zdroja ponúknuť zákazníkom riešenia šité na mieru výzvam Priemyslu 4.0. Skupina so sídlom v Hamburgu je priamo zastúpená v 40 krajinách po celom svete a v ďalších asi 80 krajinách prostredníctvom partnerských spoločností. Spoločnosť Jungheinrich na celom svete zamestnáva 18 000 ľudí a v roku 2019 vygenerovala príjmy vo výške 4,07 miliardy eur. Akcie Jungheinrich sú vedené v SDAX.

Máte otázky?