+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Stage Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

pre digitálne služby spoločnosti Jungheinrich

1. Všeobecné informácie 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pre digitálne služby spoločnosti Jungheinrich (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) tvoria základ, na ktorom spracúvame (ďalej len „Jungheinrich“, „my“, „nás“, „nami“) osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme v rámci používania služieb, webových stránok, aplikácií a ďalších digitálnych produktov spoločnosti Jungheinrich (ďalej spolu ako aj každá samostatne len „Služby“) alebo ktoré nám poskytnete. Kladieme veľký dôraz na dôvernosť a ochranu vašich osobných údajov. S vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním Služby, preto zaobchádzame striktne v súlade s právnymi ustanoveniami a nariadeniami týchto Zásad ochrany osobných údajov.

V tomto dokumente vás informujeme o druhu, rozsahu a účele spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s využívaním relevantnej Služby. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste porozumeli tomu, ako spracúvame vaše osobné údaje.

V časti 4 nájdete informácie o spracúvaní vašich údajov v súvislosti s konkrétnou Službou.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg.

Našou zodpovednou osobou, na ktorú sa môžete obrátiť so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania vašich osobných údajov a uplatňovania vašich práv (pozri časť 8), je:

Mr. Frank Jastrob
Jungheinrich AG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 40 6948-1630
E-Mail: Frank.Jastrob@jungheinrich.de

3. Bezpečnosť údajov

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia v súlade s najnovšími technológiami, aby sme zabezpečili dodržiavanie požiadaviek európskych a vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov a chránili nami spracúvané údaje pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo proti prístupu neoprávnených osôb.

Konkrétne všetka komunikácia v súvislosti s návštevou a využívaním služieb, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom prehliadača alebo aplikácie (ďalej len „prostriedok“), je šifrovaná pomocou postupu TLS.

4. Informácie o spracúvaní údajov

Osobné údaje spracúvame iba v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov. To znamená, že údaje budú spracúvané iba v prípade, ak to povoľuje zákon, t. j. ak zákon alebo zmluvný vzťah vyžaduje spracúvanie údajov, pokiaľ k tomu dal používateľ súhlas, alebo ak sa spracúvanie údajov vykonáva na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


5. Prenos osobných údajov tretím stranám

Pri poskytovaní služieb v našom mene spolupracujeme s tretími stranami, ktoré preberajú určité technické úlohy.

Pokiaľ zapojíme externých poskytovateľov služieb, robíme tak vždy v súlade s právnymi ustanoveniami a nariadeniami platných zásad ochrany osobných údajov. Príjemcovia údajov sú povinní ich použiť iba na stanovené účely. V prípade prenosu údajov príjemcovi mimo skupiny Jungheinrich v tretej krajine mimo Európskej únie/EHP zaručuje príjemca ekvivalentnú úroveň ochrany údajov v súlade s článkom 44 a nasl. GDPR. Výnimkou sú štáty, ktorých úroveň ochrany údajov uznala Európska komisia za primeranú podľa článku 45 GDPR.

V rámci technickej podpory Služby zodpovedáme za podporu 1., 2. a 3. úrovne. V prípade potreby zasielame vaše osobné údaje, ktoré sme od vás dostali, obchodnej spoločnosti Jungheinrich zodpovednej za vás, aby mohla poskytnúť potrebnú podporu v prípade problémov a otázok. Tento prenos údajov je nevyhnutný na zmluvné zabezpečenie funkcií Služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6. Cookies

Pri poskytovaní služieb používame takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa odosielajú zo Služby do zariadenia, ktoré používate (počítač, tablet atď.), a ukladajú sa do pamäte vášho prostriedku. Účelom týchto súborov cookie je napríklad identifikovanie používateľa ako oprávneného používateľa po dobu jeho používania Služby. Bez tohto dočasného „medzistupňa uloženia“ by bolo potrebné znova zadávať údaje, ktoré už boli zadané v niektorých aplikáciách. Súbor cookie obsahuje iba údaje, ktoré server vydáva alebo ktoré používateľ zadáva na požiadanie (napr. štruktúra, informácie o doméne, cesta, dátum skončenia platnosti, názov a hodnota súboru cookie). Súbor cookie nemôže sledovať pevný disk.

Ak si neželáte, aby sa cookies ukladali do vášho počítača, môžete vypnúť príslušnú možnosť v systémových nastaveniach vášho prostriedku. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné vymazať v systémových nastaveniach prostriedku. Upozorňujeme však, že vypnutie súborov cookie môže obmedziť používanie Služby.

Súbory cookie podrobne uvedené v nasledujúcom prehľade sa nastavujú pri používaní služieb. Na jednej strane ide o takzvané súbory cookie prvej strany, ktoré používame sami, a na druhej strane súbory cookie tretích strán, ktoré sú nastavené tretími stranami na dosiahnutie určitých účelov.

7. Doba uchovávania vašich osobných údajov

Vaše údaje v zásade uchovávame iba tak dlho, ako je to potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené. Dlhšie uchovávanie nastane v prípade, ak platia zákonné doby uchovania alebo ak ste vyjadrili súhlas s uchovávaním na dlhšiu dobu.

Registračné údaje budú vymazané najneskôr do šiestich mesiacov od definitívneho ukončenia zmluvy o používaní portálu alebo vymazania profilu používateľa.

8. Vaše práva týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov

Máte otázky?