+421-2-49205800
Kontaktný formulár
Newsletter
Strategy
11/25/2020

Vytváranie udržateľnej hodnoty:

 Spoločnosť Jungheinrich sa v rámci stratégie 2025+ zameriava na rentabilný rast

  • Predseda správnej rady, Dr. Lars Brzoska: „Chceme byť ziskovejší, efektívnejší a udržateľnejší.“
  • Cieľ predaja vo výške viac ako 5 miliárd EUR do roku 2025 vrátane možných fúzií a akvizícií v strednom až hornom rozmedzí stoviek miliónov EUR.
  • Automatizácia, digitalizácia a energetické systémy ako kľúčové oblasti rastu
  • Rozšírenie globálneho zastúpenia so zameraním sa na Európu, Čínu a Severnú Ameriku
  • Zvýšenie efektívnosti pomocou optimalizácie a digitalizácie interných procesov
  • Ukotvenie udržateľnosti ako základu všetkých aktivít skupiny

Hamburg, Nemecko. Spoločnosť Jungheinrich sa v nasledujúcich rokoch zameria na zvýšenie ziskovosti, efektívnosti a udržateľnosti. Oznámila to dnes v Hamburgu počas prezentácie svojej novej stratégie 2025+. Po tom, ako sa skupine podarilo dosiahnuť svoj strategický cieľ rastu na rok 2020 o rok skôr ako plánovala, jej nová stratégia si stanovila za cieľ vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch ešte vyššiu a udržateľnejšiu hodnotu pre zúčastnené strany, vrátane zákazníkov, zamestnancov, akcionárov, obchodných partnerov a celú spoločnosť.

Z technologického hľadiska sa spoločnosť Jungheinrich zameriava na inovácie v oblasti automatizácie, digitalizácie a energetických systémov orientovaných na budúcnosť. Presadzuje sa implementácia efektívnejších procesov zameraných na zákazníka, ktoré sú súčasťou už spustenej digitalizácie spoločnosti. Skupina sa snaží predovšetkým rozšíriť svoje zastúpenie na európskych, čínskych a severoamerických trhoch. Všetky činnosti sa zakladajú na holistickom prístupe k udržateľnosti, ktorý rovnomerne zohľadňuje ekonomické, ekologické a sociálne aspekty.

Stratégia 2025+ je rozdelená do 12 čiastkových stratégií, ktoré sa následne implementujú do približne stovky konkrétnych iniciatív v rámci spoločnosti. Všetky divízie skupiny sa do implementácie zapájajú s jasne definovanými úlohami a záväzkami. Stratégia sa má dynamicky rozširovať aj po roku 2025.

“Naším cieľom je byť prvou voľbou pre našich zákazníkov z dlhodobého hľadiska a ponúknuť im pridanú hodnotu prostredníctvom progresívnych riešení a technológií. Zároveň ako skupina chceme pomáhať formovať ekonomický, ekologický a sociálny rozvoj a vytvárať tak udržateľnú hodnotu pre všetkých našich partnerov. Aby sme to dosiahli, zvyšujeme ziskovosť, efektívnosť a udržateľnosť spoločnosti Jungheinrich,“ vysvetľuje Dr. Lars Brzoska, predseda správnej rady spoločnosti Jungheinrich AG. “Stratégia 2025+ znamená, že sme si plne dobili batérie v každom ohľade, zhromaždili nápady a prednosti a vydali sa smerom k svetlej budúcnosti v intralogistike.”

Spoločnosť Jungheinrich si na základe svojej stratégie 2025+ vytyčuje cieľ dosiahnuť v hospodárskom roku 2025 tržby vo výške viac ako 5 miliárd EUR. Na cielené akvizície a strategické partnerstvá si spoločnosť Jungheinrich vyčlenila sumu v strednom až hornom rozmedzí stoviek miliónov EUR. Na základe ročnej miery rastu 5 percent sa očakáva, že organické tržby presiahnu 4,6 miliárd EUR. EBIT ROS sa má zlepšiť na viac ako 8 percent, EBT ROS na viac ako 7,5 percenta. Do roku 2025 by mal dosiahnuť EBT na zamestnanca viac ako 17 500 EUR. Cieľom je zvýšiť peňažný tok z prevádzkových činností na 8 až 10 percent. Podiel mimoeurópskych tržieb sa má zvýšiť na viac ako 20 percent.

Dr. Volker Hues, člen správnej rady, financie: “So stratégiou 2025+ kladieme základ pre dlhodobý úspech našej skupiny. Spoločnosť Jungheinrich už má veľmi dobrú súvahu a vysokú likvidnú rezervu. Zameriavanie sa na návratnosť investícií a peňažný tok z prevádzkovej činnosti nám zabezpečuje finančnú flexibilitu. Týmto spôsobom môžeme vždy, a to aj v zložitých hospodárskych časoch, implementovať potrebné strategické opatrenia a zaručiť finančnú nezávislosť skupiny. Zároveň sa držíme našej politiky nepretržitého vyplácania dividend.“

Ďalšie informácie o stratégií 2025+

Spoločnosť Jungheinrich zakotvuje vo svojej stratégii 2025+ automatizáciu intralogistiky ako centrálnu oblasť budúceho rastu skupiny. Spoločnosť Jungheinrich očakáva ročný rast trhu v tejto oblasti na úrovni 7 až 10 percent. V tejto súvislosti spoločnosť presadzuje rozšírenie svojho portfólia automatizácie, a to najmä v oblastiach automatizovaných vozidiel, automatizovaných skladov, softvéru a robotiky. Snaží sa tak otvárať nové trhy a dosiahnuť ešte silnejšie postavenie na trhu, a to predovšetkým v elektronickom obchode. V záujme posilnenia vlastného postavenia na trhu bude spoločnosť naďalej prehlbovať spoluprácu s partnermi z rôznych priemyselných odvetví a snažiť sa získavať cielené akvizície. Skupina zároveň zintenzívňuje svoje aktivity v oblasti digitalizácie a presadzuje vývoj nových produktov a obchodných modelov v tejto oblasti. Prioritou je naďalej dôkladne rozvíjať „digitálny sklad“ aj pomocou umelej inteligencie a veľkých dát. „Intralogistika je priekopníkom v automatizácii a digitalizácii, a preto udáva smer zásadných zmien, ktorými v súčasnosti prechádza priemysel, doprava a obchod. Spoločnosť Jungheinrich je tu už dlho hnacou silou v oblasti inovácií. Z tejto pozície budeme neustále využívať rastový potenciál v tomto segmente,“ vysvetľuje Dr. Lars Brzoska. Spoločnosť Jungheinrich rozširuje svoju škálu digitálnych produktov v oblasti skladov, vozových parkov a batériových monitorovacích systémov a plánuje rozšírenie svojho portfólia bezpečnostných a asistenčných systémov.

Spoločnosť Jungheinrich je už na prvej priečke v oblasti energetickej efektívnosti skladovania a má vedúce postavenie na poli vývoja inovatívnych energetických systémov vo svojom odvetví. V súčasnosti sa na celom svete používa viac ako 1 000 000 elektrických vozíkov značky Jungheinrich. Žiadna iná spoločnosť v intralogistike sa v takom rozsahu nespolieha na lítiovo-iónové batérie. Spoločnosť Jungheinrich má v úmysle ešte viac upevniť svoje vedúce postavenie v tejto technológii Cieľom spoločnosti je do roku 2025 presiahnuť 70 percentný pomer lítiovo-iónového vybavenia v rámci predaných vozíkov. V nasledujúcich rokoch budú preto uvedené na trh ďalšie modely vozíkov s plne integrovanými lítiovo-iónovými batériami. Spoločnosť Jungheinrich tiež vidí veľký rastový potenciál divízie Powertrain Solutions. Aj tu spoločnosť sprístupňuje svoje odborné znalosti a skúsenosti v oblasti energetických systémov iným výrobcom, vrátane výrobcov z odvetvia stavebníctva a poľnohospodárskych strojov, a podporuje tak elektromobilitu vo všetkých odvetviach. Dr. Lars Brzoska dodáva: „Na základe našich desaťročí skúseností v oblasti dodávania elektrických vozíkov meníme budúcnosť dokonca nad rámec intralogistiky. Aj zákazníci a životné prostredie profitujú z našej odbornosti v oblasti efektívnej a ekologickej lítiovo-iónovej technológie.“

Spoločnosť Jungheinrich sa v budúcnosti zameria hlavne na svoje aktivity na trhoch v Európe, Číne a Severnej Amerike, aby tak rozšírila svoje globálne zastúpenie. Tieto trhy spolu tvoria asi 80 percent celosvetového intralogistického trhu. Spoločnosť plánuje zvýšiť podiel svojich tržieb mimo Európy na viac ako 20 percent. Spoločnosť Jungheinrich vyčlenila na cielené akvizície a strategické partnerstvá vo svojej stratégií 2025+ sumu v strednom až hornom rozmedzí stoviek miliónov EUR. „Strategické partnerstvá a akvizície budú pre nás v budúcnosti dôležitou pákou na dosiahnutie našich cieľov. Plánujeme na to vyčleniť značný objem investícií a chceme sa sústrediť predovšetkým na rastúce trhy,“ hovorí Dr. Lars Brzoska.

Spoločnosť Jungheinrich so svojou stratégiou 2025+ urýchľuje aj vlastnú digitalizáciu. Cieľom je neustále zvyšovanie efektívnosti v rámci skupiny. Všetky procesy a štruktúry spoločnosti sa preto overia a optimalizujú tak, aby sa zvýšila ziskovosť a efektívnosť spoločnosti Jungheinrich. Za týmto účelom sa bude ďalej pokračovať v už prebiehajúcich projektoch DEEP (Digital End-to-End Processes) a N-Ex-T (Network Excellence Technics). „Efektívne procesy pomáhajú šetriť zdroje a zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť. Tým, že robíme správne veci lepšími, zvyšujeme našu ziskovosť z dlhodobého hľadiska,“ hovorí Dr. Lars Brzoska.

Spoločnosť Jungheinrich zaujala vo svojej stratégii 2025+ holistický prístup k udržateľnosti z hospodárskeho, ekologického a sociálneho hľadiska. Dr. Lars Brzoska vysvetľuje: „ Pre spoločnosť Jungheinrich ako rodinný podnik znamená prevzatie korporátnej zodpovednosti prepojenie sociálnych a ekologických aspektov s rentabilným rastom. Toto sebahodnotenie nás vedie k formovaniu budúcnosti nášho odvetvia.“ V strojárskom priemysle už spoločnosť Jungheinrich patrí medzi najudržateľnejšie 2 percentá spoločností. Vďaka ambicióznym cieľom stanoveným v stratégii 2025+ je téma udržateľnosti v našej spoločnosti zakotvená ešte pevnejšie. V tejto súvislosti sa spoločnosť pripojila k iniciatíve „50 Sustainability & Climate Leaders“, aby spolu s ďalšími medzinárodnými skupinami zaujala vedúce postavenie v boji proti zmene podnebia. V rámci toho si spoločnosť Jungheinrich stanovila cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Zavedením systematického riadenia udržateľnosti v celom dodávateľskom reťazci skupina definuje jasné záväzky a vytvára transparentnosť, čím prispieva k väčšej udržateľnosti. Spoločnosť Jungheinrich sa navyše chce v nasledujúcich rokoch stať najlepším zamestnávateľom. Má sa tiež významne zvýšiť podiel žien vo vedení spoločnosti.Máte otázky?