Stage Teaser Corona
Koronavírus

Jungheinrich reaguje na Koronavírus

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom Koronavírusu a jeho vplyvu na globálnu ekonomiku si Vás dovoľujeme informovať o našich doterajších opatreniach, zameraných na ochranu obchodnej činnosti.

Opatrenia prijaté na ochranu zamestnancov a zákazníkov

Jungheinrich prijal opatrenia na minimalizáciu potenciálneho vplyvu koronavírusu na dodávateľské reťazce a výrobu. V centre všetkých týchto krokov je ochrana našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov. Tu nájdete odpovede na najdôležitejšie otázky.

Dr Lars Brzoska (predseda správnej rady) na výročnej tlačovej konferencii 2020:

„Ochrana zdravia zamestnancov a zabezpečenie schopnosti plniť úlohy sú prioritami do roku 2020. Všetci čelíme veľkej výzve, profesionálne aj v našom súkromnom živote. Chcel by som vyjadriť svoju osobnú vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa plne venujú svojej práci a každý deň preberajú zodpovednosť, najmä v súčasnej situácii. Všetci berieme túto situáciu vážne a včas sme zaviedli potrebné opatrenia. Som si istý, že Jungheinrich túto neobvyklú situáciu zvládne. “

20 April 2020

Existujú v súčasnosti nejaké oneskorenia vo výrobe alebo dodávkach?

Naším hlavným cieľom je minimalizovať dopad súčasnej situácie na našich zákazníkov. Náš dedikovaný tím pre „dodávateľský reťazec“ preto analyzuje vývoj situácie na dennej báze, aby mohol neustále a čo najrýchlejšie reagovať. Výroba v továrňach Jungheinrich prebieha.

V dôsledku prísnejších opatrení v mnohých krajinách a následného preťaženia dopravy na mnohých prechodoch na vonkajších hraniciach, ako aj ďalších problémov, je však možné oneskorenie v dodávkach do našich závodov aj v dodávaní našich výrobkov. Každý deň intenzívne pracujeme na tom, aby sme včas analyzovali dopady a minimalizovali ich. Zákazníkov, ktorých sa oneskorenia týkajú, budeme priamo kontaktovať. Ak máte otázky týkajúce sa jednotlivých dodávok, kontaktujte svojho poradcu spoločnosti Jungheinrich. Naša schopnosť dodávať a dodávať náhradné diely je stabilná.

Ako sa Jungheinrich pripravuje na nasledujúce obdobie?

Už minulý rok sme iniciovali programy vnútornej efektívnosti, aby sme boli odolní voči hroziacemu spomaleniu hospodárstva. Keďže už bolo zavedených mnoho opatrení, bolo možné ich rýchlo implementovať. Náš globálny krízový výbor každý deň analyzuje a prispôsobuje rôzne scenáre, aby sme boli vždy pripravení čo najlepšie. Ďalej sme definovali preventívne opatrenia na zabezpečenie likvidity vzhľadom na možné stresové scenáre spôsobené pandémiou koronavírusu.

Budú sa schôdzky so zákazníkmi naďalej udržiavať?

Popredajné služby sú vždy vecou dôveryhodnosti a túto dôveru chceme naplniť aj v ťažkých časoch a za týchto neobvyklých okolností.

V dôsledku súčasného vývoja spoločnosť Jungheinrich vidí potrebu zamerať svoje popredajné služby ešte výraznejšie. Dodržiavame odporúčania orgánov a prispievame tak k zodpovednému a rizikovému riešeniu tejto situácie. Naším hlavným bodom je interakcia so zákazníkmi, čo je naše každodenná a najdôležitejšia práca.

Pokúsime sa preto v maximálnej možnej miere po konzultácii s vami prípadne odložiť nadchádzajúce stretnutia. Ceníme si vaše pochopenie, keď Vás náš zákaznícky konzultant osloví, aby sme zistili, či je možné odložiť nadchádzajúce stretnutia.

Samozrejme, budeme tu pre vás aj v núdzových situáciách alebo pri problémoch, ktoré majú výrazný vplyv na vaše podnikanie. To sa týka najmä udržiavania dôležitých dodávateľských reťazcov (ako sú supermarkety, výroba, logistika potravín a farmaceutických výrobkov). Predpokladáme, že ochrana zamestnancov je prioritou našich zákazníkov, ako je to v prípade Jungheinrich, a že naši zákazníci tiež prijímajú ochranné opatrenia.

Aké opatrenia sa prijali v súvislosti s kontaktom so zákazníkom?

V záujme ochrany našich zamestnancov a našich zákazníkov sú naši zamestnanci pravidelne informovaní o hygienických a správnych predpisoch v súlade s úradnými predpismi, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusu. Systematicky zaznamenávame presne to, kedy sú naši zamestnanci v službe so zákazníkmi, a môžeme to oznámiť, ak bude potrebné poskytnúť informácie.

Ak je zamestnanec Jungheinrich infikovaný koronavírusom alebo ak existuje podozrenie, že zamestnanec je infikovaný, musí zamestnanec okamžite zastaviť návštevy zákazníkov, až kým už nehrozí nebezpečenstvo infekcie pre tretie strany. Ihneď vás budeme informovať, ak sa dozvieme, že zamestnanci, ktorí boli s vami v predchádzajúcich dvoch týždňoch, sa nakazili alebo ak boli v predchádzajúcich dvoch týždňoch v definovaných rizikových oblastiach.

Ak máte ďalšie požiadavky na správanie našich zamestnancov, pokiaľ sú vo Vašich priestoroch, prosíme Vás, aby ste nás o tom okamžite informovali. Tieto požiadavky bezodkladne preskúmame a postúpime ich našim zamestnancom.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím neváhajte a kontaktujte zákazníckeho poradcu spoločnosti Jungheinrich.

Predchádzajúce opatrenia:

Komplexne sledujeme globálnu situáciu a vyhodnocujeme možný vplyv na dodávateľské reťazce, výrobu a dodávateľov. Kontrola prebieha denne podľa pokynov vydanými oficiálnymi orgánmi, napríklad Svetovou zdravotníckou organizáciou. Týmto spôsobom zabezpečujeme pružnú reakciu na možné následky pomocou zavedenia alternatívnych plánov.

Dôraz kladieme na ochranu našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov a na udržanie obchodnej činnosti. Na tento účel sa v rámci celej skupiny prijalo množstvo opatrení. Zintenzívnili sme internú komunikáciu a snahu o zvýšenie informovanosti o tejto téme. Informácie denne aktualizujeme.

Prijatím a dôsledným dodržiavaním týchto opatrení je možné zabezpečiť súčasnú úroveň obchodných operácií.

Nižšie sú uvedené odpovede na najdôležitejšie otázky:

Sú v súčasnosti vo výrobe alebo dodávkach nejaké oneskorenia?

Minimálne. Naša pracovná skupina pre dodávateľské reťazce sa každý deň stretáva a vyhodnocuje aktuálny vývoj v záujme zabezpečenia okamžitej reakcie. Výroba vo všetkých závodoch Jungheinrich na svete pokračuje v plnom tempe a Koronavírus v súčasnosti má minimálny vplyv na dodávky.  K dnešnému dňu je zabezpečená výroba aj dodávky.

Situácia sa neustále vyvíja a budeme pozorne monitorovať všetky zmeny a možný vplyv na naše obchodné aktivity. Ak sa situácia zmení, dotknutých zákazníkov kontaktujeme priamo.

Aké interné ochranné opatrenia boli prijaté?

Spoločnosť Jungheinrich prijala množstvo opatrení na ochranu svojich zamestnancov a obchodných partnerov a na ochranu svojej obchodnej činnosti. Zriadením ústredného krízového výboru, ako aj miestnych krízových výborov pre konkrétne otázky v jednotlivých závodoch, obchodných a predajných jednotkách je zabezpečená okamžitá komunikácia a celosvetové zavádzanie usmernení.

Celosvetovo sa zintenzívnili hygienické opatrenia (v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie) a poskytujeme komplexné a neustále aktualizované informácie o opatreniach na predchádzanie infekciám. Medzi tieto opatrenia patrí dôsledné dodržiavanie pravidiel hygieny a správania, zákaz akéhokoľvek služobného vycestovania mimo územia SR. A zamestnancom dávame odporúčanie nevycestovať ani súkromne mimo SR.

Aby sme predišli šíreniu vírusu, spoločnosť prijala ďalšie interné opatrenia:

Odporučili sme zamestnancom dodržiavať hygienické opatrenia podľa Ministerstva zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/Titulka

https://www.facebook.com/Ministerstvo-zdravotn%C3%ADctva-Slovenskej-republiky-255404251995025/?hc_ref=ARRN8aZB15HcqrDHtm6Ct4rtUCd0R65XXilbwMrA4-tMi5SbT2Kqc059WbZnhlUcmMI&fref=nf&__tn__=kC-R

Spoločnosť výrazne zredukovala počet pracovníkov v administratíve až o 70 % a umožnila im pracovať z domu. Naďalej pracujeme na tom aby tento počet pracujúcich z domu zvyšovala, aby bolo menej ľudí na centrále.

Osobné porady, školenia a stretnutia začali byť realizované výlučne elektronicky.

Spoločnosť Jungheinrich prijala zákaz akéhokoľvek služobného vycestovania mimo územia SR a zamestnancom odporučila nevycestovať ani súkromne mimo SR. Ktorýkoľvek zamestnanec po návrate zo zahraničia musí absolvovať 14 dňovú karanténu.

Zaviedli sme minimalizáciu osobných a pracovných kontaktov /umožnili výkon práce a stretnutí na diaľku/.

Zabezpečili sme rúška a iné ochranne a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov pracujúcich v teréne ktoré budú k dispozícii pre všetkých zamestnancov.

Exponované priestory sú častejšie dezinfikované, zamestnancom aj návštevníkom (dodávateľom) sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky

Spoločnosť prijala zákaz návštev centrály v Senci. Prijali sme prísne opatrenia pre minimalizáciu osôb v budove Jungheinrich do odvolania. Do areálu môžu vstúpiť návštevy len výnimočne so súhlasom vedúceho/riaditeľa príslušného oddelenia a to tiež len s ochrannými prostriedkami ako rúška, rukavice a musia si ruky po príchode vydezinfikovať. Po výzve sa musia podrobiť meraniu teploty.

Boli vydané interné inštrukcie pre ochranu zamestnancov počas prestávok na ochranu a prevenciu zamestnancov.

Naši zamestnanci dodržiavajú všetky nariadenia vydané vládou SR.

Budú sa schôdzky so zákazníkmi a hosťami naďalej udržiavať?

V prípade, že zákazníci z týchto rizikových  oblastí budú chcieť využiť naše konzultačné služby, spočiatku ponúkneme výlučne digitálny kontakt a podporu. Nebudú sa prijímať žiadne návštevy hostí, zákazníkov a partnerov, ktorí prichádzajú z krajín a oblastí, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania.

V záujme minimalizácie osobného kontaktu sa všetkým zamestnancom odporúča, aby zvážili možnosť presunutia stretnutí na neskorší termín, prípadne ich úplného preloženia po konzultácii so zákazníkom.

V rámci skupiny sa na priamy kontakt odporúča využívať digitálnu alternatívu (telefón, Skype a podobne). Osobné stretnutia sa odporúča obmedziť na absolútne minimum, alebo preložiť na neskorší termín. Fyzický kontakt (napr. podanie rúk) sa odporúča úplne vynechať. Zamestnancom v teréne sú k dispozícii prostriedky na ochranu zdravia (napr. rúška).

Ako Jungheinrich informuje svojich zákazníkov?

Jungheinrich pravidelne poskytuje informácie o súčasnom stave prevádzky na svojej webovej stránke.

Ak príde, napríklad, k zmene dodacích podmienok, dotknutých zákazníkov o tom informuje ich kontaktná osoba.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok sa obráťte na svojho poradcu pre zákazníkov v spoločnosti Jungheinrich.

Ing. Martin Urban
konateľ 

Máte otázky?